O ústavu

PŘEDSTAVENÍ REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU

Rehabilitační ústav Hrabyně je špičkovým zařízením poskytujícím nejlepší možnou péči klientům po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo s onemocněním pohybového ústrojí či nervového aparátu.

Samotný ústav se skládá ze dvou areálů. První se nachází v Hrabyni a specializuje se na dospělé pacienty s neurologickými a poúrazovými stavy. Druhou částí je detašované pracoviště v Chuchelné zaměřené mimo ortopedických a neurologických diagnóz i na pacienty po amputacích.

Příkladné služby s velmi pozitivními výsledky jsou vyhlášeny po celé České republice mezi laickou i odbornou veřejností. Celý komplex je vybaven nejmodernějším zařízením a přístroji. Každému pacientovi se individuálně věnuje odborný, vysoce profesionální a zkušený personál. Využít lze i specializovaného sociálně-právního poradenství a zajistit si tak po rehabilitaci snazší návrat do běžného života..

Jak Hrabyně, tak Chuchelná se mohou chlubit dobrou dopravní dostupností, ale také klidným a příjemným okolím působícím pozitivně na psychiku klientů.

Povinně zveřejňované údaje

Tato strana je pouze rozcestník – vyberte si v pravém menu kam chcete pokračovat.

Zobrazit více

Výsledky hospodaření

Rehabilitační ústav v Hrabyni jako samostatná příspěvková organizace řízená ministerstvem zdravotnictví ČR si důsledně si zakládá na čistých, ověřených a transparentních procesech ve svých činnostech a výsledcích hospodaření. Součástí naší informační transparentnosti je pravidelné zveřejňování ročních zpráv o výsledcích hospodaření.

Zobrazit více

Výzvy k podání nabídek

Dokumentace výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje RÚ Hrabyně na svém profilu zadavatele na adrese:

Zobrazit více

www.tenderarena.cz

V případě jakýchkoliv technických i jiných nejasností se prosím obraťte na náš e-mail sarka.vilaskova@ruhrabyne.cz

Interní protikorupční program

Protikorupční opatření

Zobrazit více

V návaznosti na nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019
a služební předpis MZ č. 16/2019 „Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR“ byla v Rehabilitačním ústavu Hrabyně přijata následující opatření:

 • boj s korupcí upravuje aktualizovaný Interní protikorupční program
 • zavazuje se jednat na základě etických principů, tj. poctivě, transparentně a spravedlivě
 • aktivně prosazuje protikorupční klima na všech pracovištích

V souladu s výše uvedenými předpisy byl v RÚH jmenován prošetřovatel, který přijímá
a prošetřuje podněty v oblasti korupční problematiky, vede evidenci podezření z korupčního jednání a plní další úkoly vyplývajících z Resortního interního protikorupčního programu MZ ČR.

Funkcí prošetřovatele je pověřena Ing. Mgr. Miluška Putírková.

K podání oznámení lze využít:

 • schránky s označením „prošetřovatel“, které jsou umístěny na obou pracovištích (Hrabyně, Chuchelná) mimo dosah kamerového systému
 • e-mailovou adresu: korupce@ruhrabyne.cz
 • osobně – jednání s prošetřovatelem, ev. vedoucím pracovníkem

Všechna přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována, s tím že:

 • podání nesmí být oznamovateli na újmu, tzn., že nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé zásahy v souvislosti se skutečností, že podal oznámení
 • je vedena centrální evidence případů korupčního jednání a evidence nežádoucích událostí, jejichž předmětem je podezření ze spáchání korupčního jednání

Etický kodex RÚH

Interní protikorupční program

Etický kodex lékaře

Etický kodex sester

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

Etický kodex fyzioterapeuta

Etický kodex ergoterapeuta

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex interního auditora

Etický kodex práv pacientů

Charta práv tělesně postižených

Deklarace práv duševně postižených lidí

Nabídka nepotřebného majetku

Aktuální nabídky:

Zobrazit více
 • (žádné)

Ukončené nabídky:

Specializace

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu je ústav vyhledáván nejen klienty z regionu, ale celé České republiky.

Zobrazit více

Terapie je založena na týmové spolupráci lékařů, ergoterapeutů a fyzioterapeutů, psychologa a logopeda při zachování zcela individuálního přístupu ke každému pacientovi a spolupráci s lékaři dalších specializací jako traumatologie, ortopedie, neurologie nebo neurochirurgie.

V rehabilitačním ústavu Hrabyně se nachází spinální rehabilitační jednotka se 30 lůžky, která je součástí celostátní sítě komplexní rehabilitační péče o pacienty s čerstvým míšním postižením. Zařízení je zaměřeno na péči pro dospělé (pracoviště v Chuchelné také pro děti u ambulantní péče) s následujícími indikacemi:

 • Neurologická onemocnění:
  • cévní onemocnění mozku
  • kraniocerebrální poranění
  • stavy po zánětlivých onemocněních centrálního a periferního nervového systému
  • parézy periferních nervů a polyneuropatie
  • postpoliomyelitický syndrom
  • neurodegenerativní onemocnění
  • roztroušená skleróza
  • svalová onemocnění
 • Nemoci pohybového ústrojí:
  • funkční poruchy páteře, svalová nerovnováha
  • vertebrogenní algické syndromy páteře, diskopatie
  • stavy po operacích páteře a meziobratlových plotének
  • degenerativní onemocnění kloubů
  • stavy po kloubních náhradách
  • stavy po traumatech, polytraumatech (svalů, šlach, kostí, kloubů)
  • vrozené vývojové vady, deformity páteře (skoliózy)
  • revmatická onemocnění
  • stavy po amputacích s možností oprotézování a výukou používání protézy pro horní i dolní končetiny

Historie RÚ Hrabyně

Historie rehabilitačního ústavu sahá do 50. let 20. století, ve své současné podobě se dvěma pracovišti v Hrabyni a v Chuchelné pak do roku 1976, kdy se oba dříve samostatné ústavy spojily a byly schopny zajistit péči nejen pro celou oblast Moravy a Slezska, ale i Slovensko.

Zobrazit více

Zatímco v Chuchelné již rehabilitační zařízení se 65 lůžky působilo v 50. letech, právě pro jeho nedostatečnou kapacitu bylo rozhodnuto přeměnit v Hrabyni rozestavěné budovy vojenské správy využívané jako sklad stavebního materiálu na základ na svou dobu velmi moderního rehabilitačního ústavu v areálu pro handicapované.

Dostavbou hrabyňského komplexu a spuštěním provozu 18. dubna 1975 se zvýšila úroveň a dostupnost rehabilitační péče v celém Československu. Chuchelná se měla zaměřit na děti.

Do roku 1990 byl rehabilitační ústav součástí Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě. Z rozhodnutí tehdejšího ministerstva zdravotnictví se stal nejprve samostatnou rozpočtovou a následně samostatnou příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky, což platí dodnes.

Historie RÚ Chuchelná

Rehabilitační ústav Chuchelná je historicky druhý nejstarší rehabilitační ústav bývalého Československa. Nachází se  v prostorách  loveckého zámku knížat Lichnovských, jež byl postaven někdy před rokem 1650. První konkrétní datum zhmotněné do kamene najdete ve znaku  knížat Lichnovkých na hlavní budově, stojí tam: Carolus Maxmilianus Lichnovsky 15. prosinec 1670.

Zobrazit více

Kolem roku 1727 byla přistavěna zámecká kaple, v roce 1853 Dům kavalírů – druhý pavilon zámku – sloužící tehdy k ubytování hostů, nynější budova rehabilitace a ženského oddělení.

Zámecký park o rozloze 5,5 ha byl zřízen v anglickém stylu, pochází z poloviny 19. století, v současné době je po rozsáhlé renovaci a stále se v něm nachází řada vzácných více jak stoletých exemplářů jako Ginko biloba, Liriodendron tulipanokvětý, Jedlovec kanadský apod.

Poslední majitel zámku opustil Chuchelnou v roce 1944, v letech 1945 – 46 byl v zámku vojenský lazaret, krátce základní škola.

V roce 1949 byl zámek v Chuchelné shledán vhodným objektem k adaptaci na řešení rehabilitační stanice St. oblastní nemocnice v Ostravě k rehabilitaci pacientů po těžkých úrazech a operacích hlavně po důlních neštěstích.

Starší zámecká budova byla adaptována od října 1951 do února 1952, kdy byl zahájen provoz Rehabilitačního ústavu.

Postupně se vybudovalo zařízení, které bylo schopno zajistit kvalitní rehabilitaci těžce handicapovaných pacientů. V roce 1966 se přistavěla spojovací chodba, následně  pavilon dětského oddělení, v roce 1981 tělocvična,  bazén,  spojovací trakt k dětskému oddělení.

Od roku 1975 jsme detašovaným pracovištěm Rehabilitačního ústavu Hrabyně s  celorepublikovou působností. Do roku 1990 byl rehabilitační ústav součástí Krajského ústavu národního zdraví v  Ostravě. Z rozhodnutí tehdejšího ministerstva zdravotnictví se stal nejprve samostatnou rozpočtovou a  následně samostatnou příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky, což platí dodnes.

V současné době máme 166 lůžek pro pacienty na 6 odděleních, rehabilitační prostory, tělocvičny, vodoléčbu, elektro, magnetoterapii a rozsáhlou ergoterapii. Rehabilitují se  u nás dospělí pacienti po úrazech, amputacích, po cévních mozkových příhodách a s různými jinými ortopedickými či neurologickými diagnózami. Průměrná délka pobytu se pohybuje mezi 6-8 týdny, je individuální dle postižení a efektu rehabilitace.

Lidé ve vedení RÚ

Základem kvalitní, komplexní a nepřetržité péče o všechny klienty je odborný personál, který je ve svém oboru respektován a výborně hodnocen. Celý tým je na obou pracovištích v Hrabyni i Chuchelné skvěle sehrán. Zásluhu na tom mají:

Zobrazit více

Ing. Andrea Ruprichová
ředitelka

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila jako finanční účetní v roce 1995 a ještě téhož roku se stala vedoucí ekonomického úseku. Od července 2000 byla náměstkem pro hospodářsko-technickou správu, od roku 2001 zastávala funkci ekonomického náměstka a zástupce ředitele. V roce 2021 byla jmenována ředitelkou Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 262 (sekretariát)

Ing. Mgr. Miluška Putírková
zástupce ředitele

Vystudovala SZŠ v Opavě (obor Všeobecná sestra), VZŠ Opava (obor Sestra pro psychiatrii), bakalářské studium obor Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, magisterské studium v oboru Ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíne,  magisterské studium v oboru Management ve zdravotnictví na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolventka řady kurzů zabývajících se řízením a hodnocením kvality zdravotní péče. Je členem pracovní skupiny pro tvorbu a recenze metodik Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).
Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila v roce 2015 jako manažer kvality zdravotní péče. Od září 2017 byla jmenována do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, od roku října 2019 zastává funkci prošetřovatele (prevence a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů). Od července 2022 zastává pozici zástupce ředitele Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 386

MUDr. Hana Davidová
primář spinální rehabilitační jednotky

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od března 2003. V roce 1999 složila atestační zkoušku z neurologie I. stupně a v roce 2006 atestační zkoušku z rehabilitační a fyzikální medicíny. V letech 2003 do března 2012 pracovala jako lékař.
Od 1. dubna 2012 vykonává funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Jiří Knap
primář neurologicko-rehabilitačního oddělení

V roce 1992 atestoval z neurologie. Mezi lety 1994 a 2001 pracoval v Rehabilitačním ústavu Hrabyně jako lékař. V roce 1998 složil atestaci z FBLR. Od července roku 2003 do března 2012 vykonával funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Od 1. dubna 2012 vykovává funkci primáře rehabilitačně–neurologického oddělení.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Ilona Nedvědová
primář detašovaného pracoviště v Chuchelné

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně na pracovišti v Chuchelné pracuje od roku 1988, kdy přijala pracovní pozici sekundárního lékaře se zaměřením na interní lékařství. V roce 1993 z interního lékařství atestovala, o pět let později složila atestaci z FBLR. Od roku 2001 zastává funkci primáře.
Tel.: 553 683 300 (spojovatelka)

Mgr. Petra Bialková, DiS.
Náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Po vystudování SZŠ v Ostravě studovala VZŠ se specializací Diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Magisterské studium, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, které ukončila v roce 2010, již studovala při práci. Od roku 2008 pracuje ve FNO jako zdravotní sestra neurochirurgické kliniky, kdy v letech 2018-2021 pomáhala také na jiných klinikách jako je úrazová chirurgie, kardiovaskulární a infekční klinika. Ve FNO také působí jako mentor klinické praxe a studijní sestra v klinických studiích. Od července 2021 vykonávala funkci hlavní sestry v RÚ Hrabyně a Chuchelná. Od ledna 2023 zastává funkci náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči v RÚ Hrabyně a Chuchelná.
Tel.: 553 603 254

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Metodik pro rehabilitaci, vědu a výzkum

V roce 1992 dokončila magisterské studium na FTVS UK v Praze a začala pracovat jako fyzioterapeut. V letech 1996 až 2016 se podílela na vzdělávání studentů fyzioterapie a ergoterapie nejprve jako odborný učitel na VOŠ, a poté jako odborný asistent na VŠ. V roce 2011 dokončila doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci. V roce 2013 byla jmenována Bobath instruktorkou mezinárodní společnosti IBITA. Od října 2017 vykonává v RÚ Hrabyně funkci metodika ústavu.
Tel.: 553 603 360

Marcela Zlotá
Vedoucí sestra Chuchelná

Vystudovala SZŠ v Opavě v roce 1987. Do RÚ Hrabyně nastoupila 1.10.1989 jako všeobecná sestra u lůžka. V říjnu 1997 absolvovala „Specializační studium v ošetřovatelská péči o dospělé“.
V říjnu 1997 absolvovala Specializační studium v ošetřovatelská péči o dospělé IDVPZ Brno. 1.10. 1997 byla jmenována do funkce staniční sestry.
Tel.: 553 686 322

Bc. Karla Šťastná
Vedoucí sestra Hrabyně

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od února 2004.Nastoupila jako všeobecná sestra u lůžka, v letech 2019 až 2022 vykonávala funkci staniční sestry. V roce 2021 dokončila bakalářské studium ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. Od ledna 2023 je ve funkci vedoucí sestry.
Tel.: 553 603 117

Bc. Alice Bysková
Vedoucí fyzioterapie Hrabyně

Vystudovala SZŠ v Ostravě (obor rehabilitační pracovník), v roce 2005 ukončila Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník, v roce 2014 dokončila bakalářské studium v oboru Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Na pozici rehabilitační pracovník pracovala v Rehabilitačním ústavu Hrabyně v letech 1991 – 1993, v ÚSP/stacionář v Ostravě – Muglinově v letech 1993 – 1994 a ve FNsP Ostrava od 1994 do1999.
V roce 1999 nastoupila zpět do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, v březnu 2009 byla jmenována do funkce vedoucí oddělení fyzioterapie.
Tel.: 553 603 382

Šárka Sedláčková, DiS.
Vedoucí ergoterapie Hrabyně

Po ukončení středoškolského studia na Wichterlově gymnáziu nastoupila na Vyšší zdravotnickou školu v Ostravě, obor Ergoterapie.  Vyšší odborné vzdělání bylo ukončeno závěrečnou diplomovou zkouškou v roce 1998, získala titul diplomovaný ergoterapeut. V RÚH byla od roku 1998 zaměstnaná jako ergoterapeut se specializací. V roce 2005 rozšířila své terapeutické znalosti o mezinárodně certifikovaný kurz zaměřený na vyšetření a léčbu dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou) – Bobath koncept. Průběžné vzdělávání bylo a je nedílnou součástí její profese, aktivně se účastnila řady odborných kurzů a konferencí se zaměřením na komplexní rehabilitační péči. V lednu 2009 byla jmenována do funkce vedoucí ergoterapie, kde působí dodnes.
Tel.: 553 603 240

Marie Kamrádová, DiS.
Vedoucí fyzioterapeut Chuchelná

V roce 1998 ukončila studium na SZŠ v Opavě (obor Všeobecná sestra), v letech 1998 – 2001 absolvovala studium specializační na VZŠ v Ostravě (obor Diplomovaný fyzioterapeut). V RÚ Chuchelná pracuje od roku 2001 jako fyzioterapeut, od května 2022 je ve funkci vedoucího fyzioterapeuta v RÚ Chuchelná.
Tel.: 553 683 371

Bc. Kateřina Mrozek
Vedoucí ergoterapie Chuchelná

Absolvovala bakalářský program Ergoterapie na Ostravské univerzitě v roce 2010. Od roku 2010 – 2013 pracovala v RÚ Hrabyně – pracoviště Chuchelná jako ergoterapeut. Poté rok v Podhorské nemocnici v Rýmařově na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. A od června roku 2014 opět pro RÚ. Ve funkci vedoucí oddělení Ergoterapie na pracovišti v Chuchelné je od května roku 2O17.
Tel.: 553 683 391

Ing. Pavel Mauryc
Správce budov

Po absolvování univerzity technického směru se vždy profesně zaměřoval na provozní řízení jak v podnikatelské, tak rozpočtové sféře. V Rehabilitačním ústavu pracuje od roku 2022 na pozici Správce budov. Se svým týmem pro zdravotníky zajišťuje provozně technickou podporu na obou pracovištích.
Tel.: 553 603 222

 

 

 

 

 

Evropské dotace

Rehabilitační ústav Hrabyně informuje širokou veřejnost o projektu financovaného z Evropské unie. www.strukturalni-fondy.cz

Zobrazit více

EVROPSKÉ DOTACE 2012 -2015

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu, je ústav vyhledáván nejen klienty z regionu, ale celé České republiky.
Díky dotaci z Integrovaného operačního programu implementovaného Ministerstvem zdravotnictví zrealizoval Rehabilitační ústav Hrabyně v letech 2012-2015 projekt s názvem „Pořízení nemocničního informačního systému (NIS) a virtualizace desktopů“. V rámci projektu došlo k obnově serverové a desktopové platformy, původní již zastaralý informační systém ústavu byl nahrazen novým a následně doplněn přístupovým identifikačním systémem. Tím došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti dat zaměstnanců i pacientů, zrychlení práce se systémem, zvýšení jeho stability a také ke zlepšení komfortu pro koncové uživatele. Dosud izolované informační systémy nahradil nový, který řeší komplexně veškerou agendu ústavu: od části příjmové, přes lékařské, sesterské, ambulantní a rehabilitační části vč. dopravy, až po vykazování pojišťovnám a Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky. Díky projektu byli také pacienti vybaveni identifikačními páskami, které umožní jejich vyšší bezpečnost při pobytu v ústavu a také zjednoduší jejich identifikaci. Nový hardware i software v celkové hodnotě přes 18 milionů korun (z toho 85% tvoří evropská dotace) nově zajišťuje velmi efektivní řízení ústavu ku prospěchu zaměstnanců i pacientů.

Prezentace k projektu: ke stažení zde (Prezentace-k-projektu-NIS). Projekt je úspěšně ukončen k 30.6.2015 a od té doby probíhá fáze udržitelnosti.

 

EVROPSKÉ DOTACE 2012-2014

Rehabilitační ústav Hrabyně realizuje další projekt financovaný z Evropské unie. Projekt nese název „Přístrojové a technické vybavení pro pacienty s těžším postižením, zejména po CMP v RÚ Hrabyně“.

Globálním cílem projektu je posílení komplexní rehabilitační péče v RÚ Hrabyni s ohledem na zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku CMP, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním či po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému a tím i zlepšení funkčních schopností pacienta a tím i kvality jeho života.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto přístrojů:

 • Stropní zvedací přepravní systém
 • Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
 • Systém pro funkční terapii horních končetin
 • Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím
 • Rozšířená zpětná motivační vazba k systému Lokomat Pro
 • Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze

Záměrem projektu je vybavení pracovišť Hrabyně a Chuchelná zaměřených na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení, které umožní včasné, plynulé a co nejširší zapojení občanů, kteří rehabilitaci potřebují. Jedná se zejména o pacienty po CMP, s ischemickou chorobou srdeční, operacích kardiovaskulárního systému, nárůst počtu pacientů s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, po operacích pohybového aparátu apod.

Doplněním rehabilitačních přístrojů dojde k rozšíření volby u fyzioterapeutů využít další techniky, které umí přizpůsobit vývojovému stadiu CMP.

Přístrojové vybavení v celkové hodnotě 19 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 10. kola výzvy 3.2 IOP zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem a věkem“.

Prezentace k projektu: ke stažení zde
Projekt byl úspěšně ukončen k 30.4.2014 a od této doby probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze byl zaveden do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni a Chuchelné program určený pro pacienty zejména po CMP, dále pak pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční, operacích kardiovaskulárního systému, pacientů s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, po operacích pohybového aparátu aj., který je založen na inovačním potenciálu rehabilitačních oddělení RÚ Hrabyně zajistit komplexní léčebnou rehabilitační péči prostřednictvím přístrojového vybavení odpovídajícímu standardním současným požadavkům kladeným na vybavenost pracovišť pro specializovanou rehabilitaci.

EVROPSKÉ DOTACE 2012

Rehabilitační ústav Hrabyně zahájil v březnu 2012 další projekt financovaný z Evropské unie. Projekt nese název „Nákup mycích a dezinfekčních automatů“.

Cílem projektu je minimalizace zdravotních rizik a snížení a minimalizace nozokomiálních infekcí, a to zakoupením mycích a dezinfekčních přístrojů.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto přístrojů:

 • myčky podložních mís (10 ks)
 • myčky nádobí s termickou desinfekcí (11 ks)

Projekt napomůže Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně při zavedení nových technologií profesionálních myček, které nebudou fyzikální a mikrobiologickou bariérou při práci s nádobím. Pořízené přístroje jsou efektivnější, výkonnější a mnohdy zkrátí dobu trvání terapie a celkové obslužnosti.

Ve svém důsledku projektu přispěje ke zkvalitnění stávající zdravotnické péče a zlepšení návaznosti jednotlivých složek rehabilitace a dále ke zlepšení dostupnosti rehabilitační péče pro větší počet pacientů.

Přístrojové vybavení v celkové hodnotě 3 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, , oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 7. kola výzvy zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem a věkem“.

Prezentace k projektu: ke stažení zde

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.11.2012 a od této doby probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze je inovovaný Programprevence zdravotních rizik vytvořený projektem plně implementován do poskytování rehabilitační péče na pracovištích Hrabyně a Chuchelná, kde je umístěno všech 21 myček využívaných k minimalizaci nozokomiálních infekcí.

EVROPSKÉ DOTACE 2010

Rehabilitační ústav Hrabyně zahájil v lednu roku 2010 projekt s názvem „RÚ Hrabyně – rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení“, jehož účelem je vybavit a modernizovat pracoviště zaměřené na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení v RÚ Hrabyni a Chuchelné.

Přístrojové vybavení v oblastech elektroléčby, hydrorehabilitace, mechanoterapie a rehabilitačníhch ošetřovacích jednotek v celkové hodnotě 30 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví (www.strukturalni-fondy.cz/iop). Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 2. kola výzvy zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem“.

Projektem chceme posílit komplexní rehabilitační péči s ohledem na zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku centrálních mozkových příhod, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním či po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému a tím zlepšit funkční schopnosti pacienta a tím i kvality jeho života.

Prezentace ve formatu Powerpoint: ke stažení zde
Tisková zpráva ve formatu PDF: ke stažení zde

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.10.2010 a v současné době probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze je inovovaný Program prevence zdravotních rizik vytvořený projektem plně implementován do poskytování rehabilitační péče na pracovištích Hrabyně a Chuchelná, kde je umístěno všech 47 druhů zakoupených rehabilitačních přístrojů. Na těchto přístrojích je poskytována specializovaná komplexní rehabilitační péče vyškolenými pracovníky.
eu_small

GDPR - Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), je zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit více

Kontakt: Ing. Mgr. Miluška Putírková
Tel.: +420 553 603 386
e-mail: poverenec@ruhrabyne.cz

Dokumenty ke stažení:

 

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek RÚH

Prohlášení o přístupnosti

Zobrazit více

Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky

 • webové stránky Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná na adrese: www.ruhrabyne.cz

Stav souladu

 • uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže;

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

 • některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf, *.jpg. Přístupnost informací v těchto souborech je podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru. V případě *.jpg pak zobrazení textové varianty. Více viz čl. Ostatní sdělení;

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 8.4.2020;
 • Pro vypracování prohlášení bylo použito posouzení provedené Ovanet, a.s vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1;

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná jakožto společnost pohybující se v oblasti rehabilitací, koná maximum toho, aby její webová prezentace byla bezchybná a přístupná všem jejím uživatelům, a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Přesto však najdete-li chybu nebo místo pro zlepšení přístupnosti webové prezentace, budeme rádi, když nám to oznámíte. Zároveň stojíme i o Vaši zpětnou vazbu či názor, jak upravit nebo zlepšit přístupnost webové prezentace.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:

 • emailu: ruhrabyne@ruhrabyne.cz;
 • telefonicky: +420 553 603 262;
 • osobní návštěvy: Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3;

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové prezentace kontaktujte ředitele organizace

Ostatní sdělení

 • v případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-;
 • na webové prezentaci jsou informace taktéž nabídnuty i v podobě dokumentů ke stažení, zpravidla ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx a *.pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nezbytné stáhnout odpovídající prohlížeče, které jsou jejich tvůrci poskytovány zdarma;