Interní protikorupční program

Protikorupční opatření

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 5. 4. 2023 č. 228, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2023 až 2026, usnesení vlády ze dne 12. 7. 2023 č. 508, kterým vláda schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024, a zároveň v návaznosti na příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví“ byla Rehabilitačním ústavu Hrabyně přijata následující protikorupční opatření:

  • boj s korupcí upravuje aktualizovaný Interní protikorupční program
  • zavazuje se jednat na základě etických principů, tj. poctivě, transparentně a spravedlivě
  • aktivně prosazuje protikorupční klima na všech pracovištích

V souladu s výše uvedenými předpisy byl v RÚH jmenován prošetřovatel, který přijímá
a prošetřuje podněty v oblasti korupční problematiky, vede evidenci podezření z korupčního jednání a plní další úkoly vyplývajících z Resortního interního protikorupčního programu MZ ČR.

Funkcí prošetřovatele je pověřena Ing. Mgr. Miluška Putírková.

K podání oznámení lze využít:

  • schránky s označením „prošetřovatel“, které jsou umístěny na obou pracovištích (Hrabyně, Chuchelná) mimo dosah kamerového systému
  • e-mailovou adresu: korupce@ruhrabyne.cz
  • osobně – jednání s prošetřovatelem, ev. vedoucím pracovníkem

Všechna přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována, s tím že:

  • podání nesmí být oznamovateli na újmu, tzn., že nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé zásahy v souvislosti se skutečností, že podal oznámení
  • je vedena centrální evidence případů korupčního jednání a evidence nežádoucích událostí, jejichž předmětem je podezření ze spáchání korupčního jednání

Etický kodex RÚH

Interní protikorupční program

Etický kodex lékaře

Etický kodex sester

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

Etický kodex fyzioterapeuta

Etický kodex ergoterapeuta

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex interního auditora

Etický kodex práv pacientů

Charta práv tělesně postižených

Deklarace práv duševně postižených lidí