Poskytovaná péče

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné nabízí v obou areálech komplexní péči. Přesto je vhodné, aby ošetřující lékař každého klienta zvážil diagnózu a zaměření jednotlivých středisek.

Kapacita rehabilitačního ústavu v Hrabyni je 207 lůžek. Služby zde nejvíce ocení zejména pacienti po těžkých úrazech s poraněním páteře, kteří mohou využít nejmodernějších procedur a přístrojů včetně Lokomatu. Areál je zcela bezbariérový a přizpůsobený pro vozíčkáře.

Pracoviště v Chuchelné disponuje 166 lůžky a jeho specializací, mimo ostatních postižení pohybového aparátu, jsou klienti po amputacích dolních končetin. Pro ty je připraven nejen kvalitní rehabilitační program a navazující služby, ale dvakrát v každém týdnu i návštěva specializovaných protetiků. Ti mohou přímo na místě upravovat protézy, případně lze objednávat pomůcky nové. V Chuchelné je prováděn také speciální výcvik a rehabilitace po amputaci na horní končetině s možností vybavení myoelektrickou protézou.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je velmi podobná v obou areálech. Pro Hrabyni i Chuchelnou jsou charakteristické nejen příkladné služby celého personálu, ale také vlídná a přívětivá atmosféra, která všem klientům téměř dává zapomenout, že se nacházejí ve zdravotnickém zařízení a nikoliv v rodinném kruhu. Přispívá k tomu i výborná strava.

Zobrazit více

Péče lékařů, sester i pomocného personálu je nepřetržitá, tedy 24 hodin denně po všech 7 dní v týdnu, a to na prvotřídní úrovni i pro nejtěžší případy postižení pohybového aparátu.

Do Hrabyně je možné přijmout až 217 klientů, Chuchelná má 166 lůžek. Vybavení je na špičkové úrovni a přizpůsobené stavu pacientů. Nechybí proto například mobilní nábytek či elektricky polohovatelná lůžka. Oddělení pro imobilní pacienty mají zvedací kolejnicový systém, který je umístěn i na řadě míst určených k rehabilitacím. Díky tomu se lze pohybovat po celé ploše.

Všechna oddělení jsou vybavena nezbytnými i nadstandardními kompenzačními pomůckami včetně mechanických a elektrických vozíků, speciálních druhů sedacích a polohovacích pomůcek a diagnostických přístrojů. Jsou zde i pomůcky umožňující pacientům cvičit ve volných chvílích mimo rehabilitační program.

Rehabilitační péče

Základem úspěšné rehabilitační péče je individuální přístup k pacientovi. Návrh jednotlivých procedur ordinuje lékař, procedury jsou seřazeny do denního rehabilitačního plánu, který je podle potřeby a dosažených výsledků průběžně doplňován a obměňován.

Zobrazit více

Intenzivní rehabilitace probíhají od pondělí do pátku, v sobotu je program volnější. Pozitivní vliv má přidělení stálého fyzioterapeuta každému klientovi po celou dobu pobytu. Právě fyzioterapeut stanovuje podle největšího handicapu dlouhodobý a krátkodobý cíl, dílčí výsledky rehabilitace pak konzultuje s lékařem.

Pro veškeré procedury je určeno špičkové vybavení. Samozřejmostí jsou robotické a neurostimulační přístroje jako např. Lokomat, Zebris Rehawalk, Gloreha symfonia WalkAide aj, které jsou momentálně velkým trendem v rehabilitaci.

Pouze přístroje ale nestačí, hlavní zásluhu na úspěchu rehabilitace vedle vůle pacientů nesou terapeuti, kteří se neustále učí nejnovějším metodám a technikám. Naprostým základem je individuální fyzioterapie se širokou škálou technik (Vojtova reflexní terapie, Bobath koncept, ošetření dle Mojžíšové, mobilizační a měkké techniky, facilitace míčková, proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF a řada dalších, cvičení na Therapi).

Z dalších individuálních terapií, které mohou klienti v závislosti na své diagnóze využít, lze zmínit například vodoléčbu (bazén, Hubbardova vana, perličková a přísadová koupel, vířivky a další), suchou masážní vanu, termoterapii (parafínové, jodové a rašelinové zábaly, celotělový solux, kryoterapie, CO2 vakuové zábaly) nebo elektroléčbu (magnetoterapie, terapie ultrazvukem a laserem, elektroterapie pro ovlivnění bolesti, svalová gymnastika, stimulace a přístrojová lymfodrenáž, cévní gymnastika), ale samozřejmě i posilovnu a mechanoterapii.

Individuální terapii doplňují skupinová cvičení podle jednotlivých diagnóz. Rehabilitační péče je rovněž úzce propojena s ergoterapií.

Ergoterapie

Ergoterapie představuje nedílnou součást komplexní rehabilitace, doplňuje výsledný efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti klienta v rámci sebeobsluhy a pracovních aktivit.

Zobrazit více

Hlavními prostředky cílených ergoterapeutických postupů jsou:

 • Nácvik sebeobsluhy
 • Testování kompenzačních pomůcek
 • Výcvik funkční schopnosti a mobility
 • Kognitivní trénink
 • Instruktáž a zácvik rodiny
 • Hodnocení psychomotoriky
 • Adaptace na pracovní zatížení

Sebeobsluha
Je nácvikem omezených denních aktivit, které ovlivňují kvalitu života postiženého jedince. Cílem tohoto způsobu terapie je snaha obnovit schopnost mobility na lůžku, přesuny, oblékání, základní hygienu, sycení a další všední činnosti dne.

Testování kompenzačních pomůcek
Součástí terapie je vytipování vhodné kompenzační pomůcky, která do určité míry zmírní funkční deficit a překážky bariérového prostředí. Ergoterapeut se podílí na návrhu mechanického i elektrického invalidního vozíku, který vyhovuje proporcionálně a odpovídá stupni postižení každého klienta.

Výcvik funkční schopnosti a mobility
Výcvik funkční schopnosti je základem individuální ergoterapie, která vychází z funkčního deficitu pacienta. Jejím cílem je výcvik maximálního obnovení funkce a mobility pacienta.

Preferencí ergoterapeuta je terapie poruch funkcí horních končetin a výcvik gerontologických pacientů s výrazným pohybovým handicapem.

Instruktáž a zácvik rodiny
Běžnou pracovní náplní je instruktáž a zácvik rodiny. Ergoterapeut předává informace o reziduálních schopnostech, způsobu chůze, přesunů, předvádí účel navržené kompenzace. Cílem instruktáže je snaha o usnadnění péče o klienta, udržení jeho schopností a kondice.

Kognitivní trénink
Ergoterapeut se podílí na týmové spolupráci, vychází z hodnocení logopeda a psychologa, společně se podílí na výcviku mozkových funkcí.

Hodnocení, testy
Využívá škálu hodnoticích testů, které zhodnotí stupeň postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby. Hodnocení je nedílným podkladem pro získání kompenzačních a technických pomůcek, které výrazně ovlivní kvalitu života postiženého jedince.

Pracovní terapie
Je forma skupinové ergoterapie, která se uskutečňuje v modelových pracovních podmínkách keramické, textilní, stolařské a košíkářské dílny.

Pacient si tak ověřuje své pracovní schopnosti, obratnost a vytrvalost při nenáročném pracovním zatížení. Hlavním cílem pracovního zatížení není jen finální výrobek, ale zhodnocení funkčního potenciálu klienta a jeho schopnost resocializace.

Psychologická péče

Komplexní psychologická péče je v Rehabilitačním ústavu Hrabyně k dispozici všem hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým. Jejím cílem je pomoc pacientům v těžké životní situaci. Samozřejmostí je zcela individuální přístup, který respektuje jedinečné potřeby každého klienta, a úzká spolupráce s ostatními rehabilitačními odborníky.

Zobrazit více

Poskytovaná individuální psychoterapeutická péče pomáhá zvládat nepříjemné stavy, jež často doprovázejí tělesná omezení. Nejčastěji se jedná o úzkostně-depresivní ladění, poruchy spánku, bolesti nebo potíže v mezilidských vztazích. K léčbě těchto psychických problémů je přistupováno dle nejmodernějších ověřených poznatků v oblasti psychologie. Využívá se zejména specifických metod psychoterapie, také relaxační techniky, hypnóza, imaginace a mnoho dalších. Všechny metody jsou pečlivě voleny podle potřeb konkrétního pacienta.

Nedílnou součástí psychologické práce je neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí (paměť, pozornost, percepce a další). Toto vyšetření je velmi důležité především u pacientů po kraniotraumatech (lebečních poraněních), cévních mozkových příhodách a jiných neurologických postižení. Na základě vyšetření je sestaven plán rehabilitace zhoršených kognitivních funkcí. Cílem této léčby je nejlepší možná obnova těchto funkcí. Pro pacienta má tato rehabilitace často zásadní vliv na jeho současnou i budoucí kvalitu života.

Logopedická péče

Logopedickou péči využívají zejména klienti, které zasáhla rozsáhlejší onemocnění například po cévní mozkové příhodě, následkem traumat mozku nebo jiných neurologických onemocnění. Terapie je zaměřena na obnovení narušených komunikačních schopností a odstranění poruch jako:

Zobrazit více
 • Afázie (získaná porucha porozumění a produkce řeči)
 • Dysartrie (porucha motorické realizace řeči)
 • Dysfagie (porucha polykání)
 • Různé kognitivní poruchy

Při logopedické terapii se využívají i moderní počítačové programy, které klientům i logopedům pomáhají svou interaktivní a přístupnou formou.

Dlouhodobá spolupráce s řadou odborníků pro oblasti psychologie, ORL, foniatrie, tyflopedie a speciálních pedagogů garantuje skutečně komplexní logopedickou péči. Zároveň se jedná o dlouhodobý proces, který předpokládá také návaznou péči v místě bydliště každého pacienta.

Sociální péče

Pečlivá a individuální sociální péče je pro řadu klientů rehabilitačního ústavu základním kamenem nového života. V Hrabyni i Chuchelné proto působí specializovaní pracovníci, kteří pacientům pomáhají se zajištěním všech příspěvků, dávek, doporučení a různých formálních dokumentů a žádostí včetně plných mocí v případech, kdy pacient například nemůže mluvit nebo se podepsat.

Zobrazit více

Díky spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří se klientům dostává i odborné metodické a poradenské činnosti při řešení náhrad škody na zdraví (je ovšem nezbytné mít u sebe potřebné policejní protokoly a pojistné smlouvy).

Stranou nezůstává ani řešení bytových otázek, ať už jde o výměnu bytu, ale třeba i instalaci plošin pro vozíčkáře nebo zajištění následné ošetřovatelské péče. Sociální pracovníci vyřizují také žádosti o kompenzační pomůcky, které jsou schválené revizními lékaři.

Pro účinnou pomoc je nutná spolupráce rodiny. Spolu s nejbližším příbuzným jsou sociální šetření a řešení konzultována.

Navazující péče

Pobytem v rehabilitačním zařízení v Hrabyni či Chuchelné v žádném případě terapie nekončí. Ba naopak, spíše se dá říci, že začíná. Návrat člověka po úrazu či onemocnění do plnohodnotného života vyžaduje dlouhodobou péči, která z větší části závisí na ambulantních specialistech a také podpoře rodiny.

Zobrazit více

Každý propouštěný klient získá lékařskou zprávu a spolu s ní také podrobnou zprávu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Je-li pacient v obtížné sociální situaci, již v průběhu pobytu se mu sociální pracovníci ve spolupráci s rodinou snaží najít nejvhodnější východisko, včetně případného umístění do zařízení sociálního typu.

Vyskytují se i případy, kdy zdravotní stav klientů vyžaduje přerušení rehabilitace a přeložení do nemocniční péče. Po jejím skončení je však pacient bez průtahů přijat zpět a rehabilitace dokončena podle aktualizovaného plánu pro dosažení nejlepších výsledků.

KRANIOPROGRAM

V RÚ Hrabyně byl zahájen komplexní intenzivní rehabilitační program u pacientů se získaným poškozením mozku. Cílem našeho programu je co nejlepší funkční zlepšení a maximální resocializace pacienta.

Zobrazit více

Indikační kritéria pro přijetí pacientů se získaným poškozením mozku

do kranioprogramu v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni

– Získané poškození mozku – stavy po cévních mozkových příhodách, kraniotraumatech,..

– Věk od 18 let, horní hranice optimálně do 75 let (důležitá je schopnost zvládnout intenzivní rehabilitační program)

– Nejdéle jeden měsíc od ukončení  akutní zdravotní péče poskytované v:

Centrech vysoce specializované cerebrovaskulární péče a v

Centrech vysoce specializované péče o pacienty s iktem

anebo na pracovištích poskytujících navazující akutní rehabilitaci po iktu

– Nejdéle jeden měsíc od ukončení akutní hospitalizace v případě traumatického postižení

mozku

– Pacient v kompenzovaném stavu, schopen absolvovat intenzivní rehabilitaci po dobu

alespoň 4 hodin denně (kompenzován po interní stránce, bez probíhající infekce, bez

poškození kůže, bez tracheostomie)

– Pacient schopen aktivně spolupracovat v rámci komplexního rhb programu v rozsahu

alespoň 4 hodin denně

– Pacient schopen profitovat alespoň ze dvou z uvedených rehabilitačních odborností

(fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie)

– Spolupracující rodina s předpokladem převzetí pacienta do domácí péče po ukončení

hospitalizace v našem zařízení

– Maximální délka rehabilitačního pobytu v tomto program je 12 týdnů

– Tento program je hrazen ZP (s výjimkou ZP 201). Podmínkou je schválení návrhu na léčbu revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny

V případě zájmu o zařazení pacienta do kranioprogramu v RÚ Hrabyně prosím kontaktujte:

Prim. MUDr. Jiří Knap

Mail: jiri.knap@ruhrabyne.cz

MUDr. Daniela Bochňáková

Mail: daniela.bochnakova@ruhrabyne.cz

Návrhy je možné posílat zabezpečenou elektronickou cestou přes stránku www.drsejf.cz.  Tento způsob umožňuje bezpečně zasílat jakékoli dokumenty (jpg, png, pdf, doc…).

Pro bližší informace se obraťte na našeho IT specialistu: David Fojtík, tel.: 770136068.