Ergoterapie

Ergoterapie představuje nedílnou součást komplexní rehabilitace, doplňuje výsledný efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti klienta v rámci sebeobsluhy a pracovních aktivit.

Hlavními prostředky cílených ergoterapeutických postupů jsou:

  • Nácvik sebeobsluhy
  • Testování kompenzačních pomůcek
  • Výcvik funkční schopnosti a mobility
  • Kognitivní trénink
  • Instruktáž a zácvik rodiny
  • Hodnocení psychomotoriky
  • Adaptace na pracovní zatížení

Sebeobsluha
Je nácvikem omezených denních aktivit, které ovlivňují kvalitu života postiženého jedince. Cílem tohoto způsobu terapie je snaha obnovit schopnost mobility na lůžku, přesuny, oblékání, základní hygienu, sycení a další všední činnosti dne.

Testování kompenzačních pomůcek
Součástí terapie je vytipování vhodné kompenzační pomůcky, která do určité míry zmírní funkční deficit a překážky bariérového prostředí. Ergoterapeut se podílí na návrhu mechanického i elektrického invalidního vozíku, který vyhovuje proporcionálně a odpovídá stupni postižení každého klienta.

Výcvik funkční schopnosti a mobility
Výcvik funkční schopnosti je základem individuální ergoterapie, která vychází z funkčního deficitu pacienta. Jejím cílem je výcvik maximálního obnovení funkce a mobility pacienta.

Preferencí ergoterapeuta je terapie poruch funkcí horních končetin a výcvik gerontologických pacientů s výrazným pohybovým handicapem.

Instruktáž a zácvik rodiny
Běžnou pracovní náplní je instruktáž a zácvik rodiny. Ergoterapeut předává informace o reziduálních schopnostech, způsobu chůze, přesunů, předvádí účel navržené kompenzace. Cílem instruktáže je snaha o usnadnění péče o klienta, udržení jeho schopností a kondice.

Kognitivní trénink
Ergoterapeut se podílí na týmové spolupráci, vychází z hodnocení logopeda a psychologa, společně se podílí na výcviku mozkových funkcí.

Hodnocení, testy
Využívá škálu hodnoticích testů, které zhodnotí stupeň postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby. Hodnocení je nedílným podkladem pro získání kompenzačních a technických pomůcek, které výrazně ovlivní kvalitu života postiženého jedince.

Pracovní terapie
Je forma skupinové ergoterapie, která se uskutečňuje v modelových pracovních podmínkách keramické, textilní, stolařské a košíkářské dílny.

Pacient si tak ověřuje své pracovní schopnosti, obratnost a vytrvalost při nenáročném pracovním zatížení. Hlavním cílem pracovního zatížení není jen finální výrobek, ale zhodnocení funkčního potenciálu klienta a jeho schopnost resocializace.