Lidé ve vedení RÚ

Základem kvalitní, komplexní a nepřetržité péče o všechny klienty je odborný personál, který je ve svém oboru respektován a výborně hodnocen. Celý tým je na obou pracovištích v Hrabyni i Chuchelné skvěle sehrán. Zásluhu na tom mají:

Ing. Andrea Ruprichová
ředitelka

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila jako finanční účetní v roce 1995 a ještě téhož roku se stala vedoucí ekonomického úseku. Od července 2000 byla náměstkem pro hospodářsko-technickou správu, od roku 2001 zastávala funkci ekonomického náměstka a zástupce ředitele. V roce 2021 byla jmenována ředitelkou Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 390 (sekretariát)

Ing. Mgr. Miluška Putírková
zástupce ředitele

Vystudovala SZŠ v Opavě (obor Všeobecná sestra), VZŠ Opava (obor Sestra pro psychiatrii), bakalářské studium obor Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, magisterské studium v oboru Ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíne,  magisterské studium v oboru Management ve zdravotnictví na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolventka řady kurzů zabývajících se řízením a hodnocením kvality zdravotní péče. Je členem pracovní skupiny pro tvorbu a recenze metodik Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).
Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila v roce 2015 jako manažer kvality zdravotní péče. Od září 2017 byla jmenována do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, od roku října 2019 zastává funkci prošetřovatele (prevence a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů). Od července 2022 zastává pozici zástupce ředitele Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 386

MUDr. Hana Davidová
primář spinální rehabilitační jednotky

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od března 2003. V roce 1999 složila atestační zkoušku z neurologie I. stupně a v roce 2006 atestační zkoušku z rehabilitační a fyzikální medicíny. V letech 2003 do března 2012 pracovala jako lékař.
Od 1. dubna 2012 vykonává funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Jiří Knap
primář neurologicko-rehabilitačního oddělení

V roce 1992 atestoval z neurologie. Mezi lety 1994 a 2001 pracoval v Rehabilitačním ústavu Hrabyně jako lékař. V roce 1998 složil atestaci z FBLR. Od července roku 2003 do března 2012 vykonával funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Od 1. dubna 2012 vykovává funkci primáře rehabilitačně–neurologického oddělení.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Ilona Nedvědová
primář detašovaného pracoviště v Chuchelné

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně na pracovišti v Chuchelné pracuje od roku 1988, kdy přijala pracovní pozici sekundárního lékaře se zaměřením na interní lékařství. V roce 1993 z interního lékařství atestovala, o pět let později složila atestaci z FBLR. Od roku 2001 zastává funkci primáře.
Tel.: 553 683 300 (spojovatelka)

Mgr. Petra Bialková, DiS.
Náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Po vystudování SZŠ v Ostravě studovala VZŠ se specializací Diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Magisterské studium, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, které ukončila v roce 2010, již studovala při práci. Od roku 2008 pracuje ve FNO jako zdravotní sestra neurochirurgické kliniky, kdy v letech 2018-2021 pomáhala také na jiných klinikách jako je úrazová chirurgie, kardiovaskulární a infekční klinika. Ve FNO také působí jako mentor klinické praxe a studijní sestra v klinických studiích. Od července 2021 vykonávala funkci hlavní sestry v RÚ Hrabyně a Chuchelná. Od ledna 2023 zastává funkci náměstkyně pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči v RÚ Hrabyně a Chuchelná.
Tel.: 553 603 254

Romana Olecká
Vedoucí sestra Chuchelná

Ukončila SZŠ v Ostravě – Vítkovicích v roce 1999. Po té nastoupila na oddělení ARO ve Vítkovické nemocnici. Od roku 2000 pracovala ve FNO na KARIM až do roku 2017, kde si rozšířila vzdělání o nástavbové studium ARO JIP. Vykonávala funkci směnové a dekubitární sestry. V létech 2017 – 2019 pracovala jako zdravotní sestra, později na pozici vrchní sestry na IVF klinikách. Od září 2019 – 2024 pracovala v mnoha oborech na klinice Silesia Medical a současně vykonávala funkci vrchní sestry. Podílela se na rozvoji a modernizaci této kliniky.
V březnu 2024 nastoupila do RÚ Chuchelná jako vedoucí sestra.
Tel.: 553 683 330

Bc. Karla Šťastná
Vedoucí sestra Hrabyně

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od února 2004.Nastoupila jako všeobecná sestra u lůžka, v letech 2019 až 2022 vykonávala funkci staniční sestry. V roce 2021 dokončila bakalářské studium ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. Od ledna 2023 je ve funkci vedoucí sestry.
Tel.: 553 603 117

Bc. Alice Bysková
Vedoucí fyzioterapie Hrabyně

Vystudovala SZŠ v Ostravě (obor rehabilitační pracovník), v roce 2005 ukončila Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník, v roce 2014 dokončila bakalářské studium v oboru Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Na pozici rehabilitační pracovník pracovala v Rehabilitačním ústavu Hrabyně v letech 1991 – 1993, v ÚSP/stacionář v Ostravě – Muglinově v letech 1993 – 1994 a ve FNsP Ostrava od 1994 do1999.
V roce 1999 nastoupila zpět do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, v březnu 2009 byla jmenována do funkce vedoucí oddělení fyzioterapie.
Tel.: 553 603 382

Šárka Sedláčková, DiS.
Vedoucí ergoterapie Hrabyně

Po ukončení středoškolského studia na Wichterlově gymnáziu nastoupila na Vyšší zdravotnickou školu v Ostravě, obor Ergoterapie.  Vyšší odborné vzdělání bylo ukončeno závěrečnou diplomovou zkouškou v roce 1998, získala titul diplomovaný ergoterapeut. V RÚH byla od roku 1998 zaměstnaná jako ergoterapeut se specializací. V roce 2005 rozšířila své terapeutické znalosti o mezinárodně certifikovaný kurz zaměřený na vyšetření a léčbu dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou) – Bobath koncept. Průběžné vzdělávání bylo a je nedílnou součástí její profese, aktivně se účastnila řady odborných kurzů a konferencí se zaměřením na komplexní rehabilitační péči. V lednu 2009 byla jmenována do funkce vedoucí ergoterapie, kde působí dodnes.
Tel.: 553 603 240

Marie Kamrádová, DiS.
Vedoucí fyzioterapeut Chuchelná

V roce 1998 ukončila studium na SZŠ v Opavě (obor Všeobecná sestra), v letech 1998 – 2001 absolvovala studium specializační na VZŠ v Ostravě (obor Diplomovaný fyzioterapeut). V RÚ Chuchelná pracuje od roku 2001 jako fyzioterapeut, od května 2022 je ve funkci vedoucího fyzioterapeuta v RÚ Chuchelná.
Tel.: 553 683 371

Marie Kubjatková
Vedoucí ergoterapie Chuchelná

Tel.: 553 683 371