Interní protikorupční program

Protikorupční opatření

V návaznosti na nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019
a služební předpis MZ č. 16/2019 „Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR“ byla v Rehabilitačním ústavu Hrabyně přijata následující opatření:

  • boj s korupcí upravuje aktualizovaný Interní protikorupční program
  • zavazuje se jednat na základě etických principů, tj. poctivě, transparentně a spravedlivě
  • aktivně prosazuje protikorupční klima na všech pracovištích

V souladu s výše uvedenými předpisy byl v RÚH jmenován prošetřovatel, který přijímá
a prošetřuje podněty v oblasti korupční problematiky, vede evidenci podezření z korupčního jednání a plní další úkoly vyplývajících z Resortního interního protikorupčního programu MZ ČR.

Funkcí prošetřovatele je pověřena Ing. Mgr. Miluška Putírková.

K podání oznámení lze využít:

  • schránky s označením „prošetřovatel“, které jsou umístěny na obou pracovištích (Hrabyně, Chuchelná) mimo dosah kamerového systému
  • e-mailovou adresu: korupce@ruhrabyne.cz
  • osobně – jednání s prošetřovatelem, ev. vedoucím pracovníkem

Všechna přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována, s tím že:

  • podání nesmí být oznamovateli na újmu, tzn., že nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé zásahy v souvislosti se skutečností, že podal oznámení
  • je vedena centrální evidence případů korupčního jednání a evidence nežádoucích událostí, jejichž předmětem je podezření ze spáchání korupčního jednání

Etický kodex RÚH

Interní protikorupční program

Etický kodex lékaře

Etický kodex sester

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

Etický kodex fyzioterapeuta

Etický kodex ergoterapeuta

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex interního auditora

Etický kodex práv pacientů

Charta práv tělesně postižených

Deklarace práv duševně postižených lidí