Lidé ve vedení RÚ

Základem kvalitní, komplexní a nepřetržité péče o všechny klienty je odborný personál, který je ve svém oboru respektován a výborně hodnocen. Celý tým je na obou pracovištích v Hrabyni i Chuchelné skvěle sehrán. Zásluhu na tom mají:

Ing. Andrea Ruprichová
ředitelka

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila jako finanční účetní v roce 1995 a ještě téhož roku se stala vedoucí ekonomického úseku. Od července 2000 byla náměstkem pro hospodářsko-technickou správu, od roku 2001 zastávala funkci ekonomického náměstka a zástupce ředitele. V roce 2021 byla jmenována ředitelkou Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 262 (sekretariát)

Ing. Mgr. Miluška Putírková
zástupce ředitele

Vystudovala SZŠ v Opavě (obor Všeobecná sestra), VZŠ Opava (obor Sestra pro psychiatrii), bakalářské studium obor Všeobecná sestra na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, magisterské studium v oboru Ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíne,  magisterské studium v oboru Management ve zdravotnictví na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolventka řady kurzů zabývajících se řízením a hodnocením kvality zdravotní péče. Je členem pracovní skupiny pro tvorbu a recenze metodik Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila v roce 2015 jako manažer kvality zdravotní péče. Od září 2017 byla jmenována do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, od roku října 2019 zastává funkci prošetřovatele (prevence a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů). Od července 2022 zastává pozici zástupce ředitele Rehabilitačního ústavu Hrabyně.
Tel.: 553 603 386

MUDr. Hana Davidová
primář spinální rehabilitační jednotky

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od března 2003. V roce 1999 složila atestační zkoušku z neurologie I. stupně a v roce 2006 atestační zkoušku z rehabilitační a fyzikální medicíny. V letech 2003 do března 2012 pracovala jako lékař.
Od 1. dubna 2012 vykonává funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Jiří Knap
primář neurologicko-rehabilitačního oddělení

V roce 1992 atestoval z neurologie. Mezi lety 1994 a 2001 pracoval v Rehabilitačním ústavu Hrabyně jako lékař. V roce 1998 složil atestaci z FBLR. Od července roku 2003 do března 2012 vykonával funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Od 1. dubna 2012 vykovává funkci primáře rehabilitačně–neurologického oddělení.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Ilona Nedvědová
primář detašovaného pracoviště v Chuchelné

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně na pracovišti v Chuchelné pracuje od roku 1988, kdy přijala pracovní pozici sekundárního lékaře se zaměřením na interní lékařství. V roce 1993 z interního lékařství atestovala, o pět let později složila atestaci z FBLR. Od roku 2001 zastává funkci primáře.
Tel.: 553 683 300 (spojovatelka)

Mgr. Petra Bialková, DiS.
Hlavní sestra

Po vystudování SZŠ v Ostravě studovala VZŠ se specializací Diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Magisterské studium, obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, které ukončila v roce 2010, již studovala při práci. Od roku 2008 pracuje ve FNO jako zdravotní sestra neurochirurgické kliniky, kdy v letech 2018-2021 pomáhala také na jiných klinikách jako je úrazová chirurgie, kardiovaskulární a infekční klinika. Ve FNO také působí jako mentor klinické praxe a studijní sestra v klinických studiích. Od července 2021 vykonává v RÚ Hrabyně a Chuchelná, funkci hlavní sestry.
Tel.: 553 603 254

Marcela Zlotá
Pověřená vedoucí sestra

Vystudovala SZŠ v Opavě v roce 1987. Do RÚ Hrabyně nastoupila 1.10.1989 jako všeobecná sestra u lůžka. V říjnu 1997 absolvovala „Specializační studium v ošetřovatelská péči o dospělé“.
V říjnu 1997 absolvovala Specializační studium v ošetřovatelská péči o dospělé IDVPZ Brno. 1.10. 1997 byla jmenována do funkce staniční sestry.
Tel.: 553 686 322

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Metodik pro rehabilitaci, vědu a výzkum

V roce 1992 dokončila magisterské studium na FTVS UK v Praze a začala pracovat jako fyzioterapeut. V letech 1996 až 2016 se podílela na vzdělávání studentů fyzioterapie a ergoterapie nejprve jako odborný učitel na VOŠ, a poté jako odborný asistent na VŠ. V roce 2011 dokončila doktorský studijní program na FTK UP v Olomouci. V roce 2013 byla jmenována Bobath instruktorkou mezinárodní společnosti IBITA. Od října 2017 vykonává v RÚ Hrabyně funkci metodika ústavu.

Ing. Pavel Mauryc
Správce budov

Po absolvování univerzity technického směru se vždy profesně zaměřoval na provozní řízení jak v podnikatelské, tak rozpočtové sféře. V Rehabilitačním ústavu pracuje od roku 2022 na pozici Správce budov. Se svým týmem pro zdravotníky zajišťuje provozně technickou podporu na obou pracovištích.

Tel.: 553 603 222